ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) ลงพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาว และเขตบึงกุ่ม

10 กรกฎาคม 2562

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม) ลงพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาว และเขตบึงกุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตร่วมลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามประเมินผลเกษตรกรผู้ผ่านการสัมมนาและศึกษาดูงานในการนำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2562 (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562)
ที่มา http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/152160/นายเฉลิมพล--โชตินุชิต-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-ได้มอบหมายสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ--กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม-ลงพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาว--และเขตบึงกุ่ม