สร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำท่องเที่ยว

หนังสือเดินทาง (Passport) สำคัญอย่างไร

06 ตุลาคม 2561

การเดินทางไปต่างประเทศนั้น "หนังสือเดินทาง" หรือ "Passport" เป็นเอกสารที่สำคัญเพื่อใช้สำหรับระบุตัวตนของเรา ซึ่งหนังสือเดินทางนั้น จะมีข้อมูลที่สำคัญของผู้เดินทาง เช่น ชื่อนามสกุล รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ฯลฯ เรามาดูกันว่าหนังสือเดินทางนั้นมีอยู่กี่ประเภท และแต่ละประเภทมีรายละเอียดอะไรบ้าง


ประเภทของหนังสือเดินทาง (Passport) แบ่งออกเป็นดังนี้

  1. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น ตัวเล่มหนังสือเดินทางจะมีสีแดงสด
  2. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ ตัวเล่มหนังสือเดินทางจะเป็นเล่มสีน้ำเงิน
  3. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะเป็นเล่มหนังสือเดินทางเป็นเล่มสีน้ำตาล
  4. หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศแบบส่วนตัว เช่น ท่องเที่ยว ตัวเล่มหนังสือเดินทางจะเป็นสีเลือดหมู

การทำหนังสือเดินทาง (Passport) ทำได้ที่ไหนอย่างไร

การขอทำหนังสือเดินทางนั้น สามารถไปทำได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทางกระทรวงต่างประเทศกำหนด (กดลิ้งก์เพื่อดูถสานที่รับทำ Passport)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางที่ต้องเตรียมไปนั้น จะแตกต่างตามช่วงอายุของผู้ที่ทำ

  • ผู้ที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป ต้องเตรียมบัตรประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเตรียมหลักฐานสูติบัตรตัวจริง, บัตรประชาชน, กรณีที่บิดามารดาหย่าจากกัน ให้นำหลักฐานการหย่าของบิดามารดามาแสดง, กรณีที่ผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของ บิดา มารดา หรือผู้อื่น ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย
  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปี ให้เตรียมหลักฐานบัตรประชาชน, หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้เดินทางไปต่างประเทศ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ตามลิ้งก์ http://www.consular.go.th