เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพล โชตินุชิต

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

นางสาววรรณดี สนชัย

รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมนางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ผู้อำนวยการสำนักงาน การสงเคราะห์ และสวัสดิภาพสังคม

นางสาวสมศรี เรวดีเรขา

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน

นายสุรพล พกุลานนท์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ

นางสาวปิยธิดา นิยม

ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์

เลขานุการสำนักพัฒนาสังคม