เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการฯ กรุงเทพมหานคร

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานครนางวันทนีย์ วัฒนะ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายพิชญา นาควัชระ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายขจิต ชัชวานิชย์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายสมภาคย์ สุขอนันต์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร